FAQs Complain Problems

धनकुटा नगरपालिका - फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र

Read More

नेपालकै सफा शहर धनकुटा

Read More

धनकुटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयसँग सम्बन्धित भिडियोहरु

 

धनकुटा नगर कार्यपालिकाको मिति २०७५/३/९ मा भएको पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ती

धनकुटा नगर कार्यपालिकाको २०७५/७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मिति २०७५/३/९ मा पत्रकार सम्मेलन मार्फत  जारी गरिएको प्रेस  विज्ञप्ती

Pages

Official

Chintan Tamang
Mayor
9852070999
Bhima Devi Khanal
Deputy Mayor
9852070888
Ram Bahadur Thapa
Chief Administrative Officer
ramthapa2024@gmail.com
9852039111

हाम्रो सेवाहरु

सेवा प्रकारः- नागरिकता प्रमाण पत्र, नाता प्रमाणित तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा 
 • घर नक्सा पास इजाजत पत्र (२०३५ साल भन्दा अगाडी बनेको घरको हकमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा र वडा अध्यक्षको सिफारिस मात्र)
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- १ महिना भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा प्रमूख
सेवा दिने कार्यालयः- धनकुटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- प्रति वर्गफिट कच्ची रु ३ / पक्कि रु ८
आवश्यक कागजातहरुः-
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा 
 • नापी नक्सा (ब्लु प्रिन्ट)
 • जग्गा धनीको नागरिकता प्रमाण पत्र 
 • घर नक्साको ढाचा (डिजाइन) र कर चुक्ता गरेको रसिद
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- ३ देखि ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १००० /- र १ रोपनी माथिभए प्रति रोपनी १००/- थप
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नागरिकता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि 
 • फिल्डबुक 
 • ७ नम्बर फाटवारी
 • जग्गाको प्रमाणित नक्सा 
 • अन्य आवश्यक प्रमाणहरु (फिल्डबुकमा नाम कायम भएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र)
सेवा प्रकारः- नागरिकता प्रमाण पत्र, नाता प्रमाणित तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नागरिकता प्रमाण पत्र 
 • नामथर फरक परेको प्रमाण 
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- ३ देखि ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • हकवालाहरुको नागरिकता प्रमाण पत्र 
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा
 • मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र
 • मृतकसंगको नाता प्रमाणित 
 • एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद 
  (प्रयोजन हेरी मंजुरीनामा, बकसपत्र, अंशवण्डा पत्र) र स्थलगत सर्जमिन
सेवा प्रकारः- नागरिकता प्रमाण पत्र, नाता प्रमाणित तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नागरिकता प्रमाण पत्र
 • नागरिकता नबनाएको भएमा जन्मदर्ता, नाता खुलाउनु पर्ने व्यक्तिहरुको फोटो २/२ प्रति (प्रयोजन हेरी विवाह दर्ता र मृत्यु दर्ता, बसाइँसराई प्रमाण पत्र)
सेवा प्रकारः- नागरिकता प्रमाण पत्र, नाता प्रमाणित तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १०० /-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • विवरण भरेको अनुसूची फाराम
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र 
 • जन्मदर्ताको प्रमाण पत्र
 • बाबुको नागरिकताको प्रमाण पत्र
 • पासपोर्ट साइजको सादा फोटो ५ प्रति 
 • विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र
 • माइतीपट्टिक बाबु वा आमा वा परिवारका कुनै सदस्यको नागरिकता (प्रयोजन हेरी बसाई सराई, मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र)
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- पक्कि सडक व्यापारिक रु १५००/- , आवासीय कच्ची सडक रु १३०० /-, दर्ता फाराम रु २० /-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रकप प्रतिलिपि
 • जग्गा धनीप्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
 • जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि नापी नक्सा
 • चालु आ.व सम्मको एकिकृत सम्पति कर तिरेको रसिद
 • निवेदन स्वयं वा निजले अन्य व्यक्तिलाई तोकेको हकमा निज निवेदकले दिएको अधिकृत वारेसमानाको प्रमाणित प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा प्रमुख / सम्बन्धित शाखाका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- धनकुटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- घरजग्गाको क्षेत्रगत मूल्यांकन वा स्वघोषणामूल्यांकन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको 
  प्रतिलिपि
 • भवन नक्सा स्वीकृत प्रमाण पत्र र नक्साको प्रतिलिपि
 • भवन जग्गा खरिद गरेको भए मालपोतबाट रजिस्ट्रेसन पारित लिखितको प्रतिलिपि
 • (स्थानीय तहको नाम) घोषणा हुनु पूर्व निर्माण भएका भवनका हकमा नापी नक्सा वा स्थलगत प्राबिधिक प्रतिवेदन
 • मालपोत तिरेको रसिद
 • नागरिकता र नापी नक्साको प्रमाणित प्रतिलिपि 

Pages