FAQs Complain Problems

धनकुटा नगरपालिका - फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र

Read More

नेपालकै सफा शहर धनकुटा

Read More

धनकुटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयसँग सम्बन्धित भिडियोहरु

 

Official

Chintan Tamang
Mayor
9852070999
Bhima Devi Khanal
Deputy Mayor
9852070888
Ram Bahadur Thapa
Chief Administrative Officer
ramthapa2024@gmail.com
9852039111

हाम्रो सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सामाजिक सुरक्षा भत्ता
सेवा समयः- तत्काल
जिम्मेवार अधिकारीः- महिला विकास शाखा प्रमूख
सेवा दिने कार्यालयः- धनकुटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • हाल सालै खिचेको फोटो २ प्रति
सेवा प्रकारः- दर्ता,नवीकरण र कर
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा प्रमूख
सेवा दिने कार्यालयः- धनकुटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्रमा निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • लगत थपघट भएको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जी 
 • जग्गा रजिस्ट्रेसनको प्रमाण 
 • कर विजक
सेवा प्रकारः- दर्ता,नवीकरण र कर
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा प्रमूख
सेवा दिने कार्यालयः- धनकुटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • विवरण भरिएको फाराम
 • जग्गाधनीको प्रमाण पत्र
 • नागरिकता प्रमाण पत्र
 • आर्थिक वर्ष सम्मको मालपोत असुलीको रसिद
 • सरसफाई सेवा शुल्क बुझाएको प्रमाण (नक्सा पास भए घर नक्सापास इजाजत)
सेवा प्रकारः- दर्ता,नवीकरण र कर
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा प्रमूख
सेवा दिने कार्यालयः- धनकुटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- व्यवसायको किसिम र श्रेणी हेरी लाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नागरिकता प्रमाण पत्र 
 • फोटो २ प्रति 
 • भाडामा भए घरभाडा सम्झौता
 • घर भएको जग्गाको धनिपुर्जको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- नागरिकता प्रमाण पत्र, नाता प्रमाणित तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- प्रकृति हेरी २०० सम्म
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदकको नागरिकता प्रमाण पत्र
 • बिषय संग सम्बन्धित (पेन्सन पट्टा / राहदानी, बसाईसराई, जन्मदर्ता, व्यवसायिक इजाजात आदि प्रकृति अनुसारको आवश्यक प्रमाण पत्र)
सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- आर्थिक प्रशासन प्रमूख
सेवा दिने कार्यालयः- धनकुटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • विल भरपाई
 • योजनासम्बन्धि भएमा प्राविधिक कागजात 
 • टोलबस्ती संगठनसंग सम्बन्धित भए सोको सिफारिस
 • उपभोक्ता समिति मार्फत भएमा सम्बन्धित वडा समितिको सिफारिस र संघ संस्थाको भएमा छाप 
सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- आर्थिक प्रशासन प्रमूख
सेवा दिने कार्यालयः- धनकुटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • विल भरपाई 
 • प्राविधिक कागजात 
 • सम्झौताबमोजिम उपभोक्ता समितिले व्यहोर्नुपर्ने रकम वा जनश्रमदानको फेहरिस्त हस्तान्तरण पत्र
सेवा प्रकारः- नागरिकता प्रमाण पत्र, नाता प्रमाणित तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- पक्कि रु १००० /- र कच्ची रु ५०० /-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • घर नक्सा पास प्रमाण पत्र
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (२०३५ सालभन्दा अगाडी बनेको घरको हकमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा र वडा अध्यक्षको सिफारिस मात्र)
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- पक्कि सडक रु ५०० /- थप कित्ता रु १०० र कच्ची सडक रु ३०० थप प्रति कित्ता रु ५० /-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नापी नक्सा
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा 
 • एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद 

Pages

जानकारी