FAQs Complain Problems

धनकुटा नगरपालिका - फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र

Read More

नेपालकै सफा शहर धनकुटा

Read More

पदाधिकारी

चिन्तन तामाङ्ग
नगर प्रमुख
tamangchintan@gmail.com
९८५२०७०९९९
भिमा देवी खनाल
उप– प्रमुख
९८५२०७०८८८
दशरथ राई
प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत
dasharath123@gmail.com
९८५२०३९१११

हाम्रो सेवाहरु

सेवा प्रकारः- दर्ता,नवीकरण र कर
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व प्रशासन अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- धनकुटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- बहाल सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमले १०%
आवश्यक कागजातहरुः-

- बहाल सम्झौता पत्र

- बहालमा बस्नेको नागरिकता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि

- व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

- बहालमा रहेको घरजग्गाको निस्सा

सेवा प्रकारः- दर्ता,नवीकरण र कर
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व प्रशासन अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- धनकुटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- बहाल सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमले १०%
आवश्यक कागजातहरुः-

- बहाल सम्झौता पत्र

- बहालमा बस्नेको नागरिकता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि

- व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

- बहालमा रहेको घरजग्गाको निस्सा

सेवा प्रकारः- दर्ता,नवीकरण र कर
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व प्रशासन अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- धनकुटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- व्यवसायको किसिम र श्रेणी अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

- दर्ता गर्ने व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि वा संस्थागत भए दर्ता प्रमाण पत्र

- व्यवसाय रहेको घरको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

- बहालमा भए बहाल सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- दर्ता,नवीकरण र कर
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा प्रमूख
सेवा दिने कार्यालयः- धनकुटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- ठाउँ अनुसार घर ले ५० देखि १२०० सम्म र व्यवसाय ३०० देखि २४०० सम्म
आवश्यक कागजातहरुः-
  • अघिल्लो वर्ष कर तिरेको रसिद
सेवा प्रकारः- दर्ता,नवीकरण र कर
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा प्रमूख
सेवा दिने कार्यालयः- धनकुटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- व्यवसायको प्रकृति र स्तर हेरी लाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-
  • व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र 
  • अघिल्लो वर्ष कर तिरेको रसिद
सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वातावरण शाखा प्रमूख
सेवा दिने कार्यालयः- धनकुटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
  • कामको प्रकृतिअनुसार निवेदन तथा अन्य कागजातहरु
सेवा प्रकारः- व्यक्तिगत घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निःशुल्क / ३५ दिन पछि रु २०० जरिवानासमेत
आवश्यक कागजातहरुः-
  • अदालतबाट भएको सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय ।
  • सूचकको नागरिकता
सेवा प्रकारः- व्यक्तिगत घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निःशुल्क / ३५ दिन पछि रु २०० जरिवानासमेत
आवश्यक कागजातहरुः-
  •  नागरिकता
  • बसाई सरी आएको प्रमाण र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा 
  • बसाई सरी जानु वा आउनु अघि अन्य घटना दर्ता गर्ने  

Pages

जानकारी