FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date: 05/09/2022 - 15:37
Documents:
PDF icon कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ।, PDF icon कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७४ ।, PDF icon "घ" वर्गको निर्माण इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ।, PDF icon टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७८ ।, PDF icon खानेपानी कार्यविधि २०७६ ।, PDF icon अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति कार्यविधि २०७८ ।, PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा समितिको कार्य संचालन कार्यविधि २०७८ ।, PDF icon राजश्व परामर्श समितिको कार्य संचालन कार्यविधि २०७८ ।, PDF icon आर्थिक विकास कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७८ ।, PDF icon 16 धनकुटा नगरपालिकाको सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ।, PDF icon 15 सधनकुटा नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ ।, PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्वन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ।, PDF icon मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ।, PDF icon योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ।, PDF icon आप्रवासी श्रोत केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ ।, PDF icon आन्तरिक लेखा परिक्षण सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ।, PDF icon विषयगत समिति कार्य संचालन कार्यविधि २०७८ ।, PDF icon 26 धनकुटा नगरपालिकाको विपद् पोर्टलमा धनकुटा नगरपालिकाको तथ्याङ्क तथा सूचना व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८, PDF icon राजश्व संकलन कार्यविधि २०८०, PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८०, PDF icon अनुदान तथा आर्थिक सहायता कार्यविधि, २०८०, PDF icon धनकुटा नगरपालिकाको मर्मत सम्भार कार्यविधि, २०८०, PDF icon कर्मचारी तहवृद्धि कार्यविधि, २०८०, PDF icon लेखा समितिको कार्य सम्पादन कार्यविधि, २०८०

Pages